Privacyverklaring

U mag verwachten dat Podologie Praktijk Roelofs zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw persoonsgegevens. Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De technische en organisatorische maatregelen voor bescherming van persoonsgegevens sluiten hierbij aan. Er zijn passende en commercieel redelijke beveiligingsmaatregelen getroffen om de verkregen persoonsgegevens te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerde toegangen/of wijziging, misbruik, openbaarmaking en vernietiging, waarbij rekening is gehouden met de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens.

Iedere medewerker is zich bewust van hun verantwoordelijkheid in de veilige omgang met persoonsgegevens en ondersteunt het privacy beleid van Podologie Praktijk Roelofs naar beste weten en kunnen.

Contactgegevens
Podologie Praktijk Roelofs
Transportweg 9, 9482WN, Tynaarlo
0592 580588
Email: info@podologiepraktijkroelofs.nl

Doel verwerking persoonsgegevens
Voor het leveren van goede (preventieve) gezondheidszorg, is het noodzakelijk dat Podologie Praktijk Roelofs hiervoor uw persoonsgegevens, inclusief gezondheidsgegevens, verwerkt. U geeft hiervoor uw toestemming bij de start van onze dienstverlening. Zonder deze toestemming kunnen wij u geen zorg verlenen. Daarnaast is het uw vrije keuze en bepaalt u zelf of wij uw gegevens en onze bevindingen mogen delen met uw huisarts en/of verwijzers. Ook bepaalt u zelf of u toestemming geeft voor het gebruiken van uw gegevens ter evaluatie van de zorg of om u te informeren over relevante producten en/of diensten.

Voor kinderen jonger dan 16 jaar dient de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt toestemming te geven voor verwerking van persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van het leveren van zorg en het leveren van bijbehorende diensten en/of producten, voor het afhandelen van uw declaratie bij uw zorgverzekeraars en uw betaling, voor evaluatie, statistische analyses en kwaliteitsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en eventueel om u te informeren over relevante producten en/of diensten.

Welke persoonsgegevens
Voor uw consult en/of behandeling bij Podologie Praktijk Roelofs, is het noodzakelijk dat er persoonsgegevens van u worden geregistreerd. U moet hier zelf nadrukkelijk toestemming voor geven. We registreren van u verschillende persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats en contactgegevens, geboortedatum, naam van uw arts en/of verwijzers, naam van uw verzekeraar, type polis en polisnummer, maar ook gevoelige persoonsgegevens over uw gezondheid, lichaamsmetingen, BSN.

Delen van persoonsgegevens
Podologie Praktijk Roelofs verrstrekt uw persoonsgegevens alléén aan onderstaande derden indien dit nodig is voor een goede en efficiënte levering van de zorg, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op basis van uw toestemming. Dit vindt alleen plaats in opdracht van en namens Podologie Praktijk Roelofs onder de voorwaarde dat de derde partij deze persoonsgegevens niet voor andere doelen gebruikt. Aan de basis van deze uitwisseling van persoonsgegevens liggen wettelijke bepalingen, (verwerkings)overeenkomsten en/of geheimhoudingsplichten, om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Categorieën van ontvangers aan wie wij persoonsgegevens verstrekken:

Delen van persoonsgegevens

Reden

persoonsgegevens

Wijze van overdracht

grondslag

Huisarts, verwijzer

Rapportage ter informatie

Naam of NAW

Geboortedatum,bsn,

Onderzoek en behandelplan

zorgmail

Alleen naar toestemming

Zorgverzekeraar, VECOZO

Controle verzekeringsrecht

Indienen declaratie

Naam of NAW

Geboortedatum

BSN

Polisnummer

Declaratie zorg

Declaratie hulpmiddel

podonet

Zorgverzekeringswet

Wet marktordening gezondheiszorg

softwareleverancier

Digitaal dossier

Naam of NAW

Geboortedatum,bsn,

Onderzoek en behandelplan Polisnummer

Declaratie zorg

Declaratie hulpmiddel

podonet

Verwerkings-

overeenkomst

Accountant Hut

Financiële administratie

Naam of NAW

Geboortedatum

Polisnummer verzekering

facturen

Verwerkings-

overeenkomst

Auditors LOOP

kwaliteitscontrole

steekproefsgewijs

Ter plekke

Overeenkomst tussen zorgverzekeraars

LOOP

Van de verzekeraar

Inzage in alle gehele dossiérs

Van de zorg-verzekeraar

En Loop met geheimhoudings-plicht van de auditor

Mogelijk ontvangt Podologie Praktijk Roelofs uw persoonsgegevens van een andere zorgverlener, bijvoorbeeld in verband met een doorverwijzing, second opinion e.d.. We gaan ervan uit dat u hier bij de andere zorgverlener toestemming voor gegeven heeft, registreren deze persoonsgegevens, en nodigen u uit voor een afspraak. Mocht in contact met u blijken dat u geen toestemming heeft gegeven voor overdracht van uw persoonsgegevens en u geen zorg of diensten van Podologie Praktijk Roelofs afneemt, zullen we de registratie van uw persoonsgegevens ongedaan maken.

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met landen buiten de EU, noch aan internationale organisaties.

Bewaartermijn
Podologie Praktijk Roelofs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of zo lang als de wet bepaalt. Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst zijn wij als zorgverleners verplicht uw medisch dossier tot 15 jaar na beëindiging van de behandeling te bewaren. Wanneer het niet komt tot een behandelovereenkomst en het niet gaat om medische persoonsgegevens, bewaart Podologie Praktijk Roelofs uw gegevens niet langer dan één jaar.

Privacyrechten
Als u een vraag heeft over inzage, correctie, actualiseren, aanpassen, verwijderen of overdragen van uw persoonsgegevens of u wilt uw toestemming intrekken, dan kunt u uw aanvraagformulier (link naar dit formulier vindt u op de website) sturen naar info@podologiepraktijkroelofs.nl. U kunt gevraagd worden u te legitimeren om te verifiëren dat de informatie aan de juiste persoon wordt verstrekt. Podologie Praktijk Roelofs reageert binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail op uw aanvraag.

Als u vragen heeft over uw privacy of het niet eens bent met de wijze waarop Podologie Praktijk Roelofs uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een e-mail sturen naar info@podologiepraktijkroelofs.nl Podologie Praktijk Roelofs brengt u op de hoogte als er onverhoopt iets mis is met uw persoonsgegevens.

De Nederlandse autoriteit die toezicht houdt op handhaving van de privacy wetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens

Wijzigingen
Podologie Praktijk Roelofs behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacybeleid van Podologie Praktijk Roelofs

DOWNLOAD WIJZIGINGSBRIEF PRIVACY